Greenstep inledde ett målmedvetet och systematiskt hållbarhetsarbete under våren 2019 under ledning av vår egen Sustainability Officer. Det flexibla familjeföretagets värderingar har ändå redan från början styrt mot hållbar utveckling. Baserat på dessa värderingar har vi tillsammans med våra medarbetare från olika länder, team och affärsområden utformat en uppförandekod; Code of Conduct.

Vi publicerar årligen en hållbarhetsrapport där vi samlat resultat från föregående års hållbarhetsarbete samt mål för nästa år. Den nyaste hållbarhetsrapporten publicerades i maj 2022. Vi har systematiskt sänkt och minskat utsläppen från vår verksamhet sedan 2019. Bekanta dig med vår plan för koldioxidneutralitet i vår hållbarhetsrapport: som utlovat är vi koldioxidneutrala från och med år 2022 och framåt.

Hos oss på Greenstep är hållbarhet en del av alla medarbetares arbete och en gemensam sak för hela organisationen. Det syns i vår dagliga verksamhet och i allt vi gör, så som anskaffningar, arbetsresor, principer för en tryggare arbetsgemenskap, rekryteringar, kunskapsutveckling och investeringar. Först då hållbarhet är centralt i all vår verksamhet, kan hållbarhetsarbetet göra en verklig skillnad.

Under åren har Greensteps eget hållbarhetsarbete också expanderat utanför den egna organisationen och Greensteps första Sustainability Officer Ella Tanskanen är numera Head of Sustainability Services. Vårt erfarna sustainability service-team hjälper helhetsmässigt våra kunder i utvecklingen av en hållbar affärsverksamhet.

  Brand GS 4

  En jämställd och välmående arbetsgemenskap

  Vår framgång beror till stor del på våra experter, och deras välmående är otroligt viktigt för oss. Vi främjar våra medarbetares välmående genom att stödja hälsa och arbetsförmåga bland annat genom att uppmuntra till aktivitet med hjälp av personalförmåner och en årlig välmåendeutmaning. Till Greensteps värdegrund hör även respekt av andra människor och jämställdhet, och vi har en jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan vars förverkligande uppföljs på årsbasis.

  Vår medarbetarnöjdhet är hög, och den mäts veckovis genom en enkät som skickas ut åt alla medarbetare. Denna arbetsvälbefinnandeenkät gör det möjligt för oss att snabbt identifiera och åtgärda möjliga brister, och den håller oss uppdaterade om våra medarbetares välmående. Indexet för ambassadörskap, eNPS (Employee Net Promoter Score), bland våra medarbetare ligger också på 72, vilket är väldigt bra resultat.

  Den strategiska grunden för vårt hållbarhetsarbete är vår uppförandekod; Code of Conduct som utformats tillsammans med våra medarbetare. Med hjälp av den försäkrar vi både etisk affärsverksamhet samt våra kunders tillit. Alla som börjar jobba på Greenstep får redan under introduktionsdagarna bekanta sig med dessa principer, och alla förbinder vi oss till dessa i vårt dagliga arbete.

  Brand GS 3

  Vilja att förnya och utveckla kunskapen är en av Greensteps värderingar och fungerar även som kvalitetsgaranti för våra kunder. Vi stöder våra medarbetare personliga utveckling bland annat genom olika kundprojekt och interna utbildningar. Greenstep Academy erbjuder mångsidiga och högklassiga personalutbildningar, både längre och kortare, åt alla greenstepare. Vi rekommenderar också våra konsulter inom redovisning och lön att gå utbildningen för Srf-auktorisation och erbjuder stöd åt alla som vill göra detta.

  Kunskapsutveckling är en del av vårt samhällsansvar, och vi deltar även i olika samarbetsprojekt med till exempel universitet och högskolor. Vårt dotterbolag Carestep grundades även för att främja kompetens - och företaget som erbjuder städtjänster använder 100% av sin vinst till karriärutveckling, utildning och professionell guidning bland sina medarbetare. Målet med detta är att varje medarbetare en dag skall ha chansen att ta nästa steg på sin karriär med en högre kompetens än när de först började på Carestep.

  Brand GS 2

  Miljömässigt hållbara val

  I all vår verksamhet gör vi miljömässigt hållbara val och Greenstep har förbundit sig att vara ett koldioxidneutralt företag från och med 2022. För att nå detta mål har vi skapat en koldioxidneutralitetskarta, där vi presenterar de åtgärder vi tar för att nå koldioxidneutralitet. Vi har bland annat förbundit oss till att använda 100% förnybar el i alla våra kontor och att så långt det är möjligt köpa produkter och tjänster som är CO2-kompenserade. Vi kommer även att ta i bruk avfallsbokföring som en del av vår utsläppsberäkning under år 2022. Vi strävar också efter att minska våra utsläpp inom samtliga affärsområden, och kompenserar de resterande utsläppen genom Compensate Credits.

  Vi har utnämnt miljön som en av våra intressenter, eftersom vi vill försäkra att den beaktas i utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Vi har diskuterat Greensteps hållbarhet och dess utveckling bland annat med Baltic Sea Action Group, som jobbar med att snabba på Östersjöarbetet. Ur miljösynvinkel kan vi till exempel påverka genom pro bono-arbete och hållbara investeringar, och därför bestämde vi år 2021 att investera minst 10% av vår vinst i projekt för förnybar energi under de kommande fem åren. Den första investerigen på tre miljoner euro gjordes i Ålandsbankens Vindkraft Specialplaceringsfond, vars mål är att göra hållbara investeringar i vindkraft och därmed öka andelen förnybar energi på energimarknaden. Genom investeringen i fonden vill vi för vår egen del bromsa klimatförändringen genom att minska behovet av fossila bränslen.

  Du kan läsa mer om våra diskussioner med intressenter och våra miljömässigt hållbara val i vår Sustainability Report från 2021.

  Greenstep

  Hållbar ekonomi och förvaltning

  Ekonomiskt ansvar bidrar till hållbart välbefinnande, och en hållbar affärverksamhet ger förutom ekonomiskt mervärde även positiva sociala och miljömässiga effekter. Vi stödjer både våra kunders affärsverksamhet och lokal innovation, sysselsättning och tillväxt. Vår ekonomiska tillväxt gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla vår kundorienterade affärsverksamhet. Vi vill tacka vår personal för gott arbete och framgång och därför delar vi ut 10% av vår vinst till personalen som en del av Tillsammans-vinstutdelningsprogrammet.

  Det ekonomiska ansvaret syns även i Greensteps direkta investeringar i tillväxtbolag och förnybar energi.

  Vi vill också vara en betydande skattebetalare och vi ägnar oss inte åt aggressiv skatteförhandling eller -planering. Vår skatteandel samt våra hållbara investeringar presenteras närmare i hållbarhetsrapporten.

  Greensteps värderingar

  Önskan att glädja kunden

  Vi lyssnar på våra kunder och deras önskningar. I vårt arbete strävar vi efter felfrihet, vänlighet samt att arbetet alltid utförs i tid. Ett väl utfört arbete och ömsesidig tillit bygger en stadig grund för högkvalitativ kundbetjäning.

  Vilja att förnya och utveckla kompetensen

  Greensteps tjänsteutbud förnyas enligt kundens behov, vilket för med sig nya typer av utmaningar. Att kunna hantera dem och lära sig nya saker är en stor motivationshöjare. Kontinuerlig utveckling bland personalen garanterar också professionell service åt våra kunder.

  Passion att åstadkomma och lyckas tillsammans

  Att lyckas tillsammans betyder att vi tillsammans med våra kunder och vårt team har ett gemensamt mål vi strävar efter. Det motiverar oss att utvecklas och gå utanför den egna bekvämlighetszonen om det behövs.

  Ärlighet och respekt för andra människor

  På Greenstep ger vi ärlig och konstruktiv feedback och tackar varandra dagligen. Vi värdesätter våra kollegor, deras kunskap och hjälp - och vi är alla lika mycket värda, obereoende av titel. Hos oss respekterar vi alla varandra och alla får vara sig själva.

  Vi är öppna och lyssnar på varandra

  Vi gör inga antaganden om varandras kön, sexuella läggning, religion, fysiska förmåga, bakgrund eller andra personliga egenskaper.

  Vi väljer våra ord med eftertanke och respekt

  Även utan antaganden. Exempel: om vi inte ännu känner varandra kan vi undvika att dra slutsatser om den andra genom att använda könsneutrala uttryck, så som "partner" eller "sambo".

  Vi kommenterar inte varandras utseende

  Vi kommenterar särskillt inte varandras kroppar, även om vi själva uppfattar kommentaren som positiv.

  Vi är nyfikna att lära nya saker och vi ifrågasätter stereotyper

  Vi kan alla ha olika stereotyper och vi gör alla fel ibland. Det är viktigt att ge och ta feedback, lära sig av sina misstag, ge varandra utrymme att lära sig samt att be om ursäkt om vi sårar någon.

  Vi inkluderar alla

  Ingen skall bli lämnad ensam.