Ansvarsskyldighet legaliseras - vad innebär det?

Greenstep 2021 05 web

Europeiska unionen håller på att utarbeta en ny lagstiftning vars mål är att påskynda företags arbete med socialt ansvar och hållbar utveckling. Syftet med lagstiftningen är att EU, enligt fördragen, är skyldigt att stifta lagar som främjar hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling är mycket komplext, och det finns ingen specifik definition av det inom unionen. Den vanligaste och mest accepterade definitionen av hållbar utveckling är den i Brundtlandrapporten från 1987, där det definieras som "att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov". Detta innebär att ekonomisk, social och miljömässig tillväxt måste kombineras.

EU antog sin strategi för hållbar utveckling i början av millenniet, och den har sedan dess reviderats. I denna strategi definierades företagens sociala ansvar som "företagens ansvar för sina egna sociala effekter". Detta innebär att företagen har ansvar för de sociala effekterna av deras verksamhet. Lagstiftningen syftar till att öka företagens medvetenhet om detta ansvar och påskynda övergången till en mer hållbar verksamhet.

I bakgrunden till lagstiftningen finns EU:s mål att stödja hållbar utveckling

Bakom EU:s lagstiftning för företagens sociala ansvar och hållbar utveckling ligger EU-kommissionens mål att stödja hållbar utveckling på alla sätt. Kommissionen har konstaterat att företagens egna hållbarhetsinsatser inte räcker till för att uppnå de politiska målen för hållbar utveckling, vilket har lett till att de har tagit till lagstiftning som åtgärd. Företags oansvariga affärsverksamheter i Europa och globala leverantörskedjor ses som ett hot mot implementeringen av unionens fördrag och internationella avtal, exempelvis klimatavtalet från Paris.

Den nuvarande kommissionen har därför tagit upp hållbarhet och ansvarstagande i sitt program för grön utveckling, den s.k europeiska gröna given, med särskild fokus på klimatförändringar och miljöförstöring.

Företagen anses vara en väsentlig del av miljön och därmed är det deras ansvar att bidra till hållbar utveckling. De flesta av unionens hållbarhetsinitiativ är på något sätt kopplade till klimatförändringar, vilket tydligt återspeglas i den gröna given. Detta marknadsförs under parollen "Europa som första klimatneutrala region" och det finns även ett fokus på hållbar finansiering.

Hur återspeglas det legaliserade ansvaret i näringslivet?

Det finns ingen särskild ansvarslagstiftning för hållbar utveckling i EU, men flera EU-länder har lagstiftat om inhemska lagar (t.ex. Tyskland och Frankrike). EU:s hållbarhetslagstiftning är främst produktorienterad, med EU-lagstiftning om handel av mineraler (förordningen om konfliktmineraler), batterier och ackumulatorer (batteridirektivet) och vissa produkter som innehåller plast (plastdirektivet) som exempel.

Däremot står redovisning och rapportering i centrum för lagstiftningen om företagens sociala ansvar på EU-nivå och är en del av EU:s projekt för hållbar finansiering. Den befintliga taxonomiförordningen reglerar den finansiella sektorn och hållbara investeringar.

Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD) kommer att inkludera hållbarhetsrapportering som en del av företagens årsredovisning och kommer successivt att göra det obligatoriskt för flera företag. Skillnaden är att taxonomin ålägger företagen att rapportera om sin hållbara ekonomiska verksamhet, medan CSRD ålägger dem att offentliggöra information om hållbar utveckling. Information om hållbarhet omfattar en beskrivning av företagets strategi för hållbar utveckling och dess genomförande samt tillhörande indikatorer.

I framtiden kommer lagstiftningen i allt högre grad vara tvingande för företagen

En tredje lagstiftning som är revolutionerande för företagen, CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), är fortfarande på förslagsstadiet. Om detta förslag om företagsbesiktning går igenom kommer det att tvinga företagen att se till att deras underleverantörer också är ansvarsfulla. Lagförslaget tar även sikte på ansvaret för företagsledningarna och styrelserna, med betoning på företagens skyldighet att beakta de verkliga och potentiella effekterna av sina egna och sina leverantörskedjor agerande vilket även möjliggör en bättre visselblåsarfunktion. CSDDD fokuserar på mänskliga rättigheter och miljö.

Företagsansvar är därmed legaliserat. I centrum för lagstiftningen står Europeiska kommissionens gröna given och behovet av att ändra nuvarande transaktioner och strategier till att bli så hållbara som möjligt. Även om lagstiftning kan påskynda övergången, ligger nycklarna till förändring I händerna på företag och investerare som har möjlighet att skapa en värld där hållbart företagande är verklighet.


Vilka delar av ansvarslagstiftningen omfattar ditt företag? Vet du vilka rättsliga skyldigheter ditt företag kommer att ha inom den närmaste framtiden? Om du behöver en uppdatering och rådgivning i dessa frågor, boka ett möte med oss så hjälper vi dig och ditt företag.