Koncernrapportering

I dagens värld är det viktigt att ha tillgång till pålitlig information om hela koncernens situation. Effektiv konsolidering och koncernrapportering är av central vikt vid skapandet av den ekonomiska information som används vid styrning av koncernen.

Koncernens hanterings- och rapporteringsprocesser är ofta invecklade och kräver mycket resurser och kunskap. På grund av detta hjälper vi på Greenstep våra kunder att utarbeta så standardiserade koncernrapporteringsprocesser som möjligt samt eliminera onödiga manuella arbetsskeden, för att frigöra mera tid till analysering och beslutsfattande. Vare sig det handlar om en liten koncern eller en stor, internationell koncern, så hjälper Greensteps erfarna koncernredovisningsexperter ditt företag att effektivt hantera och rapportera koncernens ekonomiska siffror. Vår långa erfarenhet av moderna koncernrapporteringsverktyg, såsom NetSuite, hjälper oss att identifiera utvecklingsområden i koncernrapporteringsprocesserna.


Effektiv koncernrapportering

En koncernrelation uppstår då moderbolaget äger majoriteten av ett annat företags aktier, andelar eller andra rättigheter som ger rösträtt. Koncernbolaget behöver i allmänhet upprätta ett koncernbokslut. Greensteps erfarna koncernredovisningsexperter hjälper ditt företag att effektivt och högkvalitativt upprätta ett koncernbokslut som uppfyller alla krav. Vår långa och mångsidiga erfarenhet av koncernrapportering från flera olika branscher hjälper oss att försäkra att både koncernbokslutet och annan rapportering på koncernnivå sköts med effektiva och transparenta processer.

En bra koncernrapporteringsprocess startar från att man effektivt kan samla in information från dotterbolagen. Det som ofta kan leda till utmaningar är ifall rapporteringen skiljer sig mellan de olika dotterbolagen. Det kan handla om att man använder olika redovisningsprogram och kontoplaner, eller så är bokföringen utformad enligt något annat lands bokföringsstandarder. På grund av detta är det viktigt att de personer som ansvarar för koncernrapporteringen förstår både lokala krav och de krav som gäller för hela koncernen, för att tillsammans med dotterbolagens redovisningskonsulter kunna försäkra korrekt rapportering för bådas del.

I större företag lönar det sig att ha ett eget system för konsolidering och rapportering, och sträva efter att så långt som möjligt automatisera insamlingen av uppgifter från dotterbolagens redovisning. När det gäller uppgifternas jämförbarhet är det viktigt att man har en konsekvent kontoplan inom koncernen. Med hjälp av ett konsolideringssystem får man även automatiserat största delen av interna elimineringar samt valutakonverteringar, vilket försnabbar processen märkbart och göra att det manuella arbetet minskar. Oberoende om det handlar om ett mindre eller större konsolideringssystem så är det viktigt att planera processerna så att de effektivt tillåter förändringar i bolagsstrukturer och redovisningsregler. Förutsättningar kan förändras löpande och det är viktigt att genom kontinuerlig utveckling försäkra att koncernrapporteringen hänger med i förändringen. Greenstep hjälper till att bygga och förbättra koncernredovisningsprocesser!

Koncernrapporteringen behöver tillsammans med bokslutet förse ledningen med mångsidig information om hela koncernens ekonomiska situation, som stöd för beslutsfattandet. Greenstep hjälper till att bygga mätinstrument för analys av koncernens lönsamhet, samt att skapa informativa och visuella rapporter för uppföljning av såväl resultat, balansräkning och kassaflöde. Med hjälp av vårt BI-team kan vi även erbjuda effektiva och dynamiska Microsoft Power BI-baserade rapporteringslösningar för att modernisera rapporteringen inom ert företag.