Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Ta steget mot en mer hållbar framtid med oss

Vi hjälper våra kunder att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete, med hållbarhetsutveckling och rapportering till intressenter.

Kontakta oss

Mångsidigt stöd i företagets hållbarhetsfrågor - snabbt och smidigt

Hållbarhet är en del av Greensteps DNA. I framtiden bör hållbarhet vara en del av bolagens övergripande strategi och vi hjälper våra kunder i denna förändring.

Att göra affärsverksamheten mer hållbar är inte längre en fråga om åsikter, vilket även stöds av EU:s mål att vara klimatneutralt senast 2050. För att uppnå detta mål kommer en allt större del av företagen att påverkas av nya lagstiftningar på EU-nivå, däribland Taxonomin, CSRD (The Corporate Sustainability Reporting Directive) och SFDR (The Sustainable Finance Disclosure Regulation). Hållbarhetsfaktorerna kommer att bli allt mer målinriktade och en integrerad del av företagens styrning och rapportering. För vissa företag, t.ex. de med mer än 250 anställda och börsnoterade bolag, är det därför skäl att agera omgående.

Vi hjälper företag som ännu inte har påbörjat sin hållbarhetsresa att komma igång genom att identifiera de hållbarhetsområden som är relevanta för dem. Vi hjälper även våra kunder med hållbarhetsutveckling och rapportering till intressenter. Grunden för att definiera hållbarhetens väsentlighet är de mest betydande effekterna av verksamheten samt intressenternas förväntningar på hållbarhetsarbetet.

Tiimi

Att agera ansvarsfullt är en förutsättning för lönsamma affärer i framtiden. Låt oss hjälpa er!

Hållbarhet integrerat i affärsverksamheten

Hållbarhet bör vara en del av varje företags affärsmodell, och både EU och intressenter ställer allt högre krav på rapportering och beaktande av hållbarhetsaspekter i all affärsverksamhet. Att göra affärer på ett holistiskt ansvarsfullt sätt innebär därför mycket mer än att bara sköta sin ESG-rapportering enligt rådande krav.

Begreppet ESG, som står för Environmental, Social and Governance, används i samband med hållbarhet och hållbar utveckling och sammanfattar de viktigaste åtgärderna, kraven och målen för hållbarhetsarbetet.

  1. Environmental Sustainability – Miljö/klimatansvar

    Kärnan inom ekologisk hållbarhet och miljöansvar är att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen. I affärsvärlden återspeglas detta på konkreta sätt genom t.ex. affärsverksamhetens miljöpåverkan (negativ och positiv), som kan identifieras genom koldioxidavtryck och koldioxidavtrycksberäkningar. Affärsmodeller för cirkulär ekonomi och identifiering och rapportering av ett företags kompatibilitet för EU-taxonomi är också en del av miljöansvaret.

  2. Social Sustainability - Socialt ansvar

    Socialt ansvar handlar om att beakta de sociala effekterna av affärsverksamheten, säkerställa mänskliga rättigheter och utveckla jämlikhet och rättvisa. I arbetsmiljön återspeglas detta i viktiga områden som ledarskap och välbefinnande på arbetsplatsen. För att skapa en socialt ansvarsfull arbetsmiljö kan man exempelvis ta hjälp av en Interim hållbarhetskonsult som hjälper till att komma igång med eller utveckla hållbarhetsarbetet under en dag, en vecka eller annan överenskommen tid. Hen får vid behov också stöd av en konsult i vårt HR-team.

  3. Sustainability Governance - God bolagsstyrning

    Begreppen Good Governance och Whistleblowing är centrala för ansvarsfullt företagande. Good Governance, dvs. god bolagsstyrning, är relaterad till alla aspekter av verksamheten och säkerställer också företagets löpande förmåga till due diligence. Whistleblowing, å andra sidan, är en rapporteringskanal och -process för missförhållanden, som regleras i EU-direktivet för skydd för personer som rapporterar om överträdelser: Skydd för visselblåsare - Europeiska kommissionen (europa.eu). Detta är obligatoriskt för företag inom EU med mer än 250 anställda. Nationella lagar kan ha avvikande krav. En Code of Conduct (uppförandekod) är också en viktig del av god förvaltningssed när det gäller företagens ansvar.

Oavsett om ditt företag är stort eller litet, nystartat eller börsnoterat är hållbarhet en viktig del för att säkerställa kontinuitet och konkurrenskraft. Vi kan hjälpa dig att komma igång med hållbarhetsarbetet, stödja befintligt hållbarhetsarbete och identifiera nödvändiga och väsentliga utvecklingar i din verksamhet ur hållbarhetssynvinkel. Det övergripande paketet av hållbarhetstjänster skräddarsys alltid efter dina specifika behov.

Bekanta dig med våra hållbarhetstjänster

Vad får du om du väljer Greenstep som partner inom hållbarhet?

Ett heltäckande servicepaket anpassat efter era behov

Utbildade och kompetenta hållbarhetskonsulter med mångsidig expertis

Du är delaktig i förändringen mot en bättre framtid

Du möter investerares och finansiärers växande krav

Du ökar din konkurrenskraft genom att ligga i framkant vid förändringar

Expertis från Greensteps breda nätverk av experter

En verkligt ansvarsfull partner som delar samma hållbara värderingar som du

Hållbarhet blir en del av den dagliga verksamheten