Startup icon new
Start Ups new
Brand background blur
Startup icon new

Vi stödjer startup- och tillväxtföretag på deras resa mot framgång!

Att hjälpa tillväxtföretag har varit en del av Greensteps DNA redan från start. Vi känner till både marknaden, investerare och tillvägagångssätten mycket väl - så låt oss följa med på er framgångsresa!

Tillväxt är en lagsport

Ett nystartat företag stöter ofta på utmaningar som rör finansiering, personalresurser, kompetens och processutveckling. Man kan och behöver inte alltid kunna göra allt själv. Greenstep har varit med och hjälpt många företag på deras tillväxtresa. Med hjälp av vår yrkeskompetens och flera år av erfarenhet kan vi hjälpa ert företag att hitta de metoder som passar bäst för er. På det här sättet kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet och vi hjälper till med det övriga!

Man har endast en chans att göra ett bra första intryck på investeraren

Ifall ni funderar på kapitalanskaffning, oavsett om det handlar om en seed-, serie A- eller serie B-runda, måste grunden vara i skick för potentiella investerare. När tiden är knapp och investerare normalt sätt endast finner intresse för knappt en tiondel av alla företag som presenteras, är det otroligt viktigt att göra ett gott första intryck.

Tillsammans med våra experter hittar vi de bästa alternativen för startup- och tillväxtfinansiering för att stödja ert företags tillväxt. Investerare litar på våra värderingar och de fakta vi presenterar, vilket gör att ni får ett tryggt stöd för att kunna visa er fulla potential. Genom att använda en utomstående expert i förhandlingar med investerare förbättrar ni era möjligheter att lyckas, eftersom experten hjälper till att hitta de bästa kontakterna och försäkrar att allt väsentligt tas upp under förhandlingarna.

Vi har gjort ett flertal Independent Business Review-rapporteringsprojekt åt våra kunder. En Independent Business Review ger en överblick av möjliga finansieringsmodeller genom att använda data från företaget samt externa resurser. Rapporten ger investerarna en klar bild över företagets situation och potential, vilket gör det enklare att få ett positivt finansieringsbeslut.

Förutom finansiering behöver företaget också planera ansökningen av offentlig finansiering. Eftersom kanalerna för offentlig finansiering är fragmenterade och delvis överlappar varandra, är det ur företagets synvinkel bra att känna till vilka olika alternativ det finns. Vi ger våra kunder professionellt stöd vid valet av finansieringskällor och hjälper till med ansökningsprocessen.

Tillväxten sker i kärnprocesserna - vi hjälper till med stödfunktionerna

Många tillväxtföretag har en ledning på börsbolagsnivå, och investerarna förväntar sig dessutom att företagets operativa ledning skall fokusera på utveckling av verksamheten. Pressen är stor och tiden knapp. Företagen har dock inte alltid möjlighet, speciellt inte i startskedet, att anställa en CFO eller Controller att sköta företagets ekonomi. Greenstep erbjuder kunniga och erfarna CFOs eller Controllers till er tjänst även på deltid, enligt era behov. Våra CFO-tjänster kan även nyttjas under en överenskommen tidsperiod. Ett företag kan ha behov av en Interim-CFO till exempel vid resursförändringssituationer; när det finns behov av att bibehålla den ekonomiska funktionen under en övergångsperiod. På det här sättet är företagets ekonomi i trygga händer utan en permanent rekrytering.

För att säkerställa fullt fokus på tillväxt, behöver företagsledningen koncentrera sig på den operativa verksamheten. Därför är det bra att outsourca affärsverksamhetens stödfunktioner, så som ekonomiadministrationen, till en pålitlig partner. För tillväxtföretag finns det skäl att hitta en partner som också kan hjälpa till att utveckla verksamheten. En satsning på endast redovisning säkrar förvisso de lagstadgade skyldigheterna, men processerna förblir ofta ineffektiva och kan därmed inte stödja företagets tillväxt optimalt. Högkvalitativ redovisning i kombination med effektiv utveckling av processer ger tillsammans fart åt tillväxten - i stället för att bromsa den.

För att hänga med i svängarna vad gäller den ekonomiska situationen och kundernas beteende behöver man även se över analys- och rapporteringsprocesserna. Det är viktigt att vara medveten om hur företagets ekonomiska situation ser ut eller hur kundernas betalningsbeteende har utvecklats. Med hjälp av BI Book-rapporteringsverktyg skapar du enkelt användbara och visuellt tydliga rapporter för olika ekonomiska helheter. BI Book kan också användas vid diskussioner med investerare och finansiärer för att ge dem en klar bild av företagets läge.

Personalen som drivkraft för tillväxt

I ett startup-företags startskede kan brist på resurser skapa situationer som kräver risktagningar. Kulturen i ett litet team bygger på personkemin mellan teammedlemmarna - men HR-behoven växer hand i hand med företaget. När företaget utvecklas räcker det inte endast med en fungerande personkemi; för att behålla kunniga personer och genom rekrytering skapa nytt humankapital behöver man beakta både personalledning och medarbetarupplevelser allt mer.

Inom personalfrågor kan företag till en början använda färdiga arbetsavtalsmallar som hittas på nätet, men genom att granska HR-processerna med en expert kan man enkelt undvika tråkiga överraskningar. Till exempel kan arbetsavtalens enhetlighet, semesterpraxis och principer vid avslutat arbetsförhållande föra med sig överraskningar om rutinerna inte är noggrant planerade. Under tillväxtfasen har ett företag ändå inte alltid behov av en intern HR-expert på heltid. I detta fall kan en lämpligare och mer kostnadseffektiv lösning vara att ta hjälp av en HR-expert på deltid eller utnyttja vår HR Workshop-tjänst.

I takt med att personalstyrkan växer kommer även arbetsgivarens lagstadgade plikter allt starkare med i bilden. Man behöver även sätta mer fokus på utveckling av organisationskulturen och sköta om medarbetarupplevelser. Det är nämligen knappast någon överraskning att engagerade och nöjda medarbetare presterar bättre på jobbet. Enligt studier syns detta även tydligt ekonomiskt. Genom en stark medarbetarupplevelse är engagerade medarbetare 21% mer lönsamma än mindre engagerade (Gallup 2016). Företag som satsar på att skapa en positiv medarbetarupplevelse har även 11% högre omsättning än motsvarande företag som inte satsat på det (Forrester Research 2016). Av denna orsak är det viktigt att inkludera personalstrategi på företagets tillväxtresa.

Tillväxt är ett beundransvärt tillstånd, som man också behöver kunna hantera. När företaget växer går det mer tid till att lära känna nya människor. Med välplanerade processer, så som en lyckad introduktion, skapar man ännu bättre förutsättningar för personalen att lyckas med sina uppgifter och utveckla sin kompetens. Vi fungerar som ert stöd såväl vid planering och utveckling av processerna som vid många andra personalrelaterade frågor.

Säkra skalbarhet, erövra världen!

När man strävar efter tillväxt, behöver man beakta skalbarheten i företagets interna processer även med tanke på framtida behov. Ingen vill hamna i en situation där man vid utveckling av verksamheten märker att de nuvarande systemen inte längre svarar på de behov man har. Framtida tillväxt behöver i alla fall beaktas när man fattar beslut. Ofta kommer ändå den här väggen emot när verksamheten växer. Greensteps tjänster är formade för att kunna växa med företaget både nationellt och internationellt. Till exempel HR-frågor och löneadministration, verksamhetsstyrning (t.ex. NetSuite) samt utveckling av interna processer är betydligt enklare även i framtiden när de har beaktats redan i företagets tillväxtskede.

Vi hjälper gärna till att utveckla dessa delområden till en fungerande helhet, eftersom vi vill vara med och hjälpa er på er resa mot framgång!