Csrd aki 2 CSRD kampanja HERO3

CFO- och hållbarhetsexperter till din hjälp vid CSRD-rapportering

Kontakta oss →

CSRD-direktivet gör hållbarhetsrapporteringen obligatorisk

EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive eller CSRD, kräver att företag rapporterar om sina hållbarhetsresultat som en del av sin årsredovisning. Från och med 2024 kräver CSRD att alla stora bolag med över 500 anställda rapporterar om sitt ansvar enligt den nya standarden. Därefter kommer direktivet att framskrida i faser. År 2025 kommer rapporteringsskyldigheten att utvidgas till att omfatta alla företag som uppfyller två av följande tre villkor:

Gränserna som sätts av EU-direktivet och kan variera beroende på nationell implementering:

 • Fler än 250 anställda
 • Mer än 50 miljoner euro i omsättning; eller
 • 25 miljoner euro i balansomslutning

År 2026 kommer rapporteringsskyldigheten enligt CSRD att utvidgas ytterligare till noterade små och medelstora företag. Dessutom kommer CSRD i framtiden också att påverka mindre företag eftersom de ingår i leveranskedjorna för större företag som påverkas av CSRD-standarden.

Greensteps gemensamma team av hållbarhets- och CFO-konsulter hjälper dig att förstå kraven i det nya direktivet om hållbarhetsrapportering och vad du behöver göra.

  Greenstep är ett fullservice konsultbolag

  Alla tjänster du behöver för att stödja ditt företags tillväxt från en och samma samarbetspartner

  Csrd aki 2

  Greensteps unika tjänsteutbud samlar experter inom finansiell rapportering och ESG-rapportering i ett och samma team.

  Saker att notera i CSRD-rapporteringen

  Sustainability

  Hållbarhet som en del av årsredovisningen

  I årsredovisningen ger företaget information om sitt hållbarhetsarbete och hur det har utvecklats under det gångna året. Det kan omfatta information om energianvändning, avfallsminskning, medarbetarnas engagemang och deltagande i samhället, i syfte att visa företagets engagemang för hållbarhet och för att uppnå sina mål.

  Sustainability

  Dubbel materialitetskonceptet

  Dubbel materialitet innebär att företagen måste vara medvetna om sin påverkan på miljön och samhället, samtidigt som de måste förstå de externa miljömässiga och sociala förändringar som de själva står inför och de resulterande ekonomiska hållbarhetseffekterna, inklusive klimatrisker.

  Sustainability

  Begränsad eller full försäkran

  För CSRD-rapportering krävs att företagen låter den externa revisorn lämna en översiktlig granskning av hållbarhetsrapporten, det vill säga lämna en försäkran om den information som presenteras i företagets hållbarhetsrapport.

  Sustainability

  CSRD-rapportering på koncernnivå

  Enligt CSRD kan koncernrapportering krävas för koncernföretag, vilket innebär att hållbarhetsdata från alla koncernföretag kombineras i en enda rapport. Rapportering på koncernnivå kan ge en mer heltäckande bild av en koncerns hållbarhetsprestanda genom att möjliggöra en mer komplett bild av koncernens ESG-risker och möjligheter.

  Sustainability

  ESRS-standarder

  ESRS-standarder är CSRD:s tekniska standarder som är specifika krav och riktlinjer som företag måste följa när de upprättar och lämnar in sina hållbarhetsrapporter. Syftet med dessa standarder är att säkerställa att den information som presenteras i rapporterna är konsekvent, jämförbar och tillförlitlig.

  Sustainability

  Digital rapportering

  Med digital rapportering avses användning av digital teknik för att sammanställa, publicera och sprida information om hållbar utveckling i ett maskinläsbart format. Inom ramen för CSRD är digital rapportering obligatorisk för alla företag som omfattas av direktivet.