Hållbarhet som nyckeln till affärsmässig framgång

IMG 4529

I dagens snabbrörliga affärsvärld är hållbarhet inte bara en moralisk skyldighet - det är en förutsättning för framgång och en beprövad väg till lönsamhet. Forskning utförd av Seemann et al (2023) visar nämligen att de mest hållbara företagen också är de mest lönsamma. Genom att prioritera ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan företag skapa långsiktigt värde och överträffa sina konkurrenter.

Lönsamheten i hållbarhet

Många studier understryker de ekonomiska fördelarna med hållbarhet. Till exempel visade en studie från McKinsey & Company 2014 att företag som inför hållbara metoder för att effektivisera verksamheten och minska avfallet ofta uppnår betydande kostnadsbesparingar. Dessutom visar forskning att initiativ för företagsansvar kan leda till en betydande ökning av försäljningsintäkterna med upp till 20% (Hainmueller & Hiscox, 2012). Utöver det visar ny svensk forskning av Pham Duc Cuong et al (2021) att det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och dess finansiella resultat.

Navigera i det regulatoriska landskapet

I takt med att regelverk som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) blir allt strängare måste företagen anpassa sig för att möta de förändrade förväntningarna från sina intressenter. Många små och medelstora företags kunder omfattas av CSRD och kräver korrekta och tillförlitliga uppgifter om klimat, natur och mänskliga rättigheter från sina leverantörer.

Enligt den finska banken OP:s storföretagsundersökning 2024 har 56 % av de finländska storföretagen redan bytt leverantör på grund av ansvarsskyldigheter. Dessa resultat understryker vikten av att uppfylla CSRD-kraven för att undvika affärsrisker och skydda företagets rykte.

En strategisk nödvändighet

För styrelser och ledningsgrupper är det ett måste att integrera hållbarhetsfrågor i företagets strategi. Genom att göra hållbarhet till en central del av strategin kan företagen åstadkomma verkliga, nödvändiga och betydande förändringar. Att strunta i hållbarhet eller hantera det lättvindigt är inte längre tillräckligt i dagens affärslandskap inom EU. För att säkra långsiktig framgång och driva positiva förändringar måste företagen se hållbarhet som en strategisk förutsättning. Genom att integrera en dubbel väsentlighetsanalys med utvärderingen av affärsrisker och affärsmöjligheter ökar styrelsens och ledningens kapacitet att grundligt bedöma affärsrisker på kort, medellång och lång sikt.

Bevisen är tydliga: företag som prioriterar hållbarhet är mer lönsamma, mer motståndskraftiga och bättre positionerade för långsiktig framgång. Genom att investera i hållbarhetsinitiativ och anamma ansvarsfulla affärsmetoder kan företagen öppna upp för nya möjligheter, minska riskerna och skapa värde för alla intressenter.

Nu är det dags för företag att ta vara på möjligheten att vidta åtgärder och utveckla en hållbarhetsstrategi. På Greenstep är vi dedikerade till att vägleda dig genom denna resa med vårt expertteam av konsulter. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan stödja dina hållbarhetsmål.