Företagsvärdering - så värderar du ett tillväxtbolag

Greenstep9405

Funderar du på att sälja eller förvärva ett tillväxtbolag och vill veta hur mycket bolaget är värt? I den här artikel går vi igenom vilka värderingsmetoder som lämpar sig bäst för tillväxtbolag och startups, och vilka utmaningar du kan stå inför.

En företagsvärdering görs till exempel när man ska köpa eller sälja ett bolag, när man söker investerare för att finansiera tillväxten, vid företagsutveckling, eller om man ska emittera nya aktier i samband med en finansieringsrunda.

En företagsvärdering kräver en noga analys av företagets verksamhet och strategi och utförs ofta med två huvudmetoder:

  • beräkning av nuvärdet av de förväntade kassaflödena för kommande år
  • användning av branschkoefficienter baserade på till exempel omsättning och rörelsevinst

Värdering av tillväxtbolag jämfört med etablerade bolag

Eftersom tillväxtbolag och startups ofta saknar en längre finansiell historik används framåtblickande värderingsmetoder i stor utsträckning. Du behöver alltså lägga större vikt vid faktorer som till exempel marknadspotential, tillväxtutsikter, innovationsförmåga och strategiska planer – än om du hade värderat ett mer etablerat bolag.

Detta gör också värderingen lite mer utmanande. Ofta förändras tillväxtbolag och startups snabbt vilket kan göra det svårt att förutse bolagets framtida utveckling och intäkter. Om bolaget verkar i en ny bransch kan det också vara svårt att hitta liknande företag på marknaden för att göra en relativ värdering.

Värderingsmetoder som lämpar sig för tillväxtbolag

Det finns olika metoder som kan användas för att värdera tillväxtbolag och startups. Vilken eller vilka som lämpar sig bäst beror bland annat på företagets mognad, finansiella historik och jämförbara bolag på marknaden.

Substansvärdering

Substansvärdering utgår från företagets egna kapital, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder. Metoden passar bäst för unga bolag där vinsten är liten i förhållande till tillgångarna.

Relativt marknadsvärde

Med metoden relativt marknadsvärde jämför du företaget med liknande bolag på marknaden, till exempel genom att använda P/E-tal (företagets marknadsvärde dividerat med årsvinst). Metoden passar bäst när det finns tillräckligt många jämförbara företag.

Diskontering av framtida kassaflöden

Metoden diskontering av framtida kassaflöden försöker uppskatta företagets framtida intäkter och kostnader för att beräkna nuvärdet av företagets framtida kassaflöden. Metoden är användbar för mer etablerade tillväxtbolag med tydligare finansiell historik.

Värdering baserad på milstolpar

Värdering baserad på milstolpar utgår från viktiga milstolpar som uppnåtts, till exempel produktlanseringar, kundavtal eller uppnådda finansiella mål. Den passar bra för startups utan lång historik.

Värdering baserad på jämförbara transaktioner

Med metoden värdering baserad på jämförbara transaktioner jämför du företaget med liknande bolag som nyligen sålts eller fått extern finansiering för att uppskatta ett marknadsvärde.

Risker när du värderar tillväxtbolag

En noggrann riskbedömning är en viktig del av värderingsprocessen och kräver en djup förståelse för bolaget och branschen. Genom att identifiera osäkerheter minskar du risken för felvärdering.

Marknadsrisker

En utmaning kan vara att förutse hur marknaden kommer att ta emot bolagets produkter eller tjänster. Även om en produkt verkar innovativ och har potential, kan oförutsedda förändringar i konsumentbeteende, nya konkurrenter eller teknologiska skiften förändra marknadsdynamiken. Tänk på att inkludera scenarioplanering och känslighetsanalyser i värderingsmodellen för att hantera denna typ av risk.

Regulatoriska risker

Tillväxtbolag, särskilt de inom högteknologiska eller biotekniska sektorer, kan stå inför regulatoriska hinder. Fördröjningar eller misslyckanden att få nödvändiga godkännanden kan påverka bolagets förmåga att generera intäkter. En granskning av regulatoriska krav och en värdering som tar hänsyn till dessa faktorer är därför viktigt.

Ledningsrisker

Vissa tillväxtbolag leds av entreprenörer som har en stark vision men saknar erfarenhet av företagsstyrning. Därför bör du bedöma ledningens kapacitet att navigera bolaget genom tillväxtfaserna och deras förmåga att anpassa sig till föränderliga affärsvillkor.

Tillväxtbolag kan också vara starkt beroende av grundarna och nyckelpersoner. Risken att dessa personer lämnar bolaget kan vara en faktor att överväga vid värderingen.

Finansiell risk och osäkerhet på finansieringsmarknaden

Tillväxtbolag är ofta beroende av extern finansiering för att kunna skala upp verksamheten. Det kan innebära risker relaterade till kassaflöde och förmåga att uppfylla återbetalningskrav. Därför är det viktigt att analysera bolagets finansiella ställning och tillgång till kapital.

En stramare kreditmarknad eller minskat intresse från riskkapitalister kan också påverka förmågan att säkra nödvändigt kapital.

Teknologiska risker

För bolag som är beroende av teknologi finns det en risk att produkterna blir föråldrade. Innovationens takt är snabb, och det som är banbrytande idag kan vara omodernt imorgon. Värderingsprocessen bör därför inkludera en bedömning av teknologins livscykel och bolagets förmåga att fortsätta innovera.

Intellektuell egendom och immateriella tillgångar

Tillväxtbolag, särskilt inom teknik- och biotekniksektorer, kan ha stora delar av sitt värde bundet i patent, mjukvara, och andra former av immateriell egendom. Dessa tillgångar är ofta svåra att värdera eftersom deras framtida ekonomiska nytta kan vara osäker och inte direkt kopplad till nuvarande intäkter.

Skalbarhet och tillväxtstrategi

Utmaningar kopplade till att skala verksamheten och genomföra tillväxtstrategin effektivt kan vara avgörande för ett tillväxtbolags långsiktiga framgång. Ta hänsyn till hur dessa faktorer kan påverka värderingen, speciellt när det gäller förmågan att expandera utan att proportionellt öka kostnaderna.

Vill du ha hjälp med en företagsvärdering?

Vi på Greenstep hjälper ofta till med företagsvärderingar. När du tar hjälp av oss får du en konkret värdeuppskattning och en rapport som utvärderar företagets framtida utveckling.

Läs om vår tjänst för företagsvärdering eller kontakta oss direkt!