En HR-workshop är ett enkelt sätt att skapa en helhetsbild av den nuvarande HR-verksamheten samt framtida målsättningar. Workshoppen leds av en erfaren HR-specialist som försäkrar att viktiga personalfrågor aktivt diskuteras. Som resultat av workshoppen får kunden en prioriterad utvecklingsplan med konkreta åtgärdsförslag för HR-verksamheten. Vår HR-workshop är väldigt uppskattad av företagsledare, eftersom den ger deltagarna en möjlighet att aktivt medverka och diskutera viktiga ämnen kring HR.

HR-workshoppens innehåll:

  • Kort genomgång av kundens nuvarande situation ur affärs- och personalsynvinkel
  • Vi skapar en modell av kundföretagets nuvarande ledarskapsstruktur (beslutsfattande och kommunikation) och chefsarbete
  • Vi går igenom och diskuterar den nuvarande HR-helheten; vad innehåller den, vad har man gjort hittills och vem bär ansvaret - vi diskuterar även framtida målsättningar och vägen dit
  • På basen av materialet vi i förväg fått av kunden gör vi en statusrapport om arbetsrättsliga HR ärenden – vad är under kontroll, var borde fokuset ligga samt vilka krav ställer lagen och vilka möjligheter ger det ur strategisk och operativ synvinkel.
  • Vi gör upp en prioriterad handlingsplan för all HR-verksamhet

Fördelar med workshoppen:

  • Ni får förståelse för ert HR-arbete i dagsläget och målsättningar inför framtiden
  • Vi förbinder oss till de gemensamt uppsatta framtidsmålen
  • Vi skapar en helhetsbild av arbetsrättsliga skyldigheter inom HR, samt en statusrapport kring var kundföretaget befinner sig just nu
  • Vi tydliggör era HR-aktiviteter – var är vi nu, vad kan vi göra, vad kommer vi att göra samt vem är det som gör
  • Som slutresultat får ni en road map för alla era HR-aktiviteter

Kontakta oss om du har frågor kring våra HR-tjänster!