Regeringens Budgetproposition 2024: Vad innehåller den och vad har vi att vänta oss?

Regeringens Budgetproposition 2024
Julia vernersson

Julia Vernersson

Skattekonsult

Den 20 september 2023 presenterade regeringen sin budgetproposition för 2024 till riksdagen. Regeringen har som prioritet att möta lågkonjunkturen, bekämpa inflationen och stödja hushåll och välfärden, vilket har påverkat deras olika förslag i denna budget. De föreslagna åtgärderna syftar till att förhindra en ökning av priser och stödja de som drabbas särskilt hårt av ekonomiska svårigheter. Vi tar nedan upp de delar av budgeten som påverkar skatterna för både företag och fysiska personer.

Skatt på arbetsinkomster

 • Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Detta innebär ingen justering av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024, som ska vara densamma som 2023 (598 500 kronor).
 • Ett förstärkt jobbskatteavdrag kommer att minska statskassans intäkter med 11 miljarder kronor genom att indexeringen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas under 2024. Detta kommer att hjälpa heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster, som kan förvänta sig en skattesänkning på cirka 500 kronor i månaden eller 7 000 kronor per år.
 • Förlängd expertskatt från fem till sju år för att främja företag att attrahera och behålla nyckelkompetens. Denna reform planeras att träda i kraft från 1 januari 2024 och tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.
 • Skattesänkning för alla pensionärer med totalt två miljarder kronor genom förhöjning av grundavdraget (67 år) på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Detta kommer att innebära en extra inkomst på omkring 3 400 kronor per år för en pensionär med en pension på 25 000 kronor i månaden.
 • Kompensation för pensionärer födda 1957 genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Åldersgränsen för att få ta del av det förhöjda grundavdraget höjdes den 1 januari 2023 så att det omfattar personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år. Detta innebar att de som är födda 1957 tvingas vänta ett extra år på den skattesänkning som det förhöjda grundavdraget medför och bär därför bli kompenserade. Inget ansökningsförfarande kommer krävas. Förändringen förväntas omfatta cirka 110 000 personer med en total kompensation på 3,2 miljarder kronor.
 • För att stötta byggsektorn föreslås en höjning av taket för ROT och RUT med förhoppning av ökad efterfrågan på dessa tjänster. Förslaget innebär att taket för ROT-avdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor 2024 och att separata tak införs för ROT och RUT. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Kapital- och Egendomsskatter

 • Tilläggsdirektiv 3:12-reglerna där 3:12-kommittén får i uppdrag att analysera och eventuellt förändra beskattningen av personaloptioner för att förenkla reglerna och attrahera nyckelkompetens. Förslagen att tillämpas från 1 januari 2024.
 • Höjd jämförelseränta för att beräkna förmånsbeskattning från en jämförelsereferens om en och en halv procentenhet. Dessa nya regler gäller från 1 januari 2024 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2023.
 • Undantag från kapitalvinstbeskattningupp till 42 000 kronor för vid överföring av mark, samfällighet eller uppdelning i lotter genom klyvning.
 • Av förenklingsskäl ändras det schablonmässigt bestämda omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser av mark till 12 000 kronor.
 • Överskott i en delägarbeskattad samfällighet ska bara tas upp om den överstiger 1 500 kronor.

Företagsskatter

 • Tilläggsskatt för företag i stora koncerner som genererar en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro. En effektiv skatt på minst 15 procent på en specificerad skattebas bör beskattas. Bestämmelser som motsvarar minimibeskattningsdirektivet bör införas i svensk rätt.

Socialavgifter

 • Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 15 -18 år.

Konsumtionsskatt, Punktskatt med mera

 • Sänkt skatt på snus och skatten på plastbärkassar avskaffas, medan skatten på cigaretter och andra röktobaksprodukter höjs.
 • Sänkt skatt på drivmedel, där bensinskatteindexering inte tillämpas för 2024, bensinskatten sänks med 1,64 kronor/liter och dieselskatten sänks med 43 öre/liter.
 • Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatten höjs till 120 000 kronor per kalenderår. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2025.

Regeringens budget i propositionen 2024 har fokuserat på att bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärden. Regeringens olika förslag föreslår en återhållsam budget för att motverka höjda priser, skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare, förlängning av expertskatten för att stödja företagen att behålla nyckelkompetenser och sänkt skatt för alla pensionärer.

Regeringen har också tagit sikte på en översyn av 3:12-reglerna, höjd jämförelseränta, undantag från kapitalvinstbeskattning vid överföring av mark, samfällighet eller uppdelning i lotter genom klyvning. Vidare har man infört en tilläggsskatt för företag i stora koncerner och höjt omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt.