Vad är lönekartläggning? - En guide för företag

Copy of Semesterlon och semesterersattning
Sofie ekenstam

Sofie afEkenstam

Senior Manager, HR-services

Lönekartläggning är en viktig process för företag som vill säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig lönepolitik. I denna guide kommer vi att utforska vad lönekartläggning är och hur företag kan dra nytta av denna process för att stärka sin personalhantering och affärsframgång. Låt oss dyka rakt in i ämnet!

Vad är en lönekartläggning?

Lönekartläggning är en metod som används för att analysera och bedöma lönenivåer för olika befattningar inom ett företag. Syftet är att fastställa en rättvis och konkurrenskraftig lön för varje anställd baserat på deras ansvar, erfarenhet, utbildning och andra relevanta faktorer. Genom att genomföra en lönekartläggning kan företag identifiera eventuella skillnader eller snedvridningar i lönenivåer och vidta åtgärder för att korrigera dem.

Varför är lönekartläggning viktig?

Lönekartläggning är en viktig process för företag av flera skäl:

Attrahera och behålla talanger: Genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner kan företag attrahera och behålla högpresterande medarbetare. Lönekartläggning hjälper till att säkerställa att du betalar marknadsmässiga löner, vilket kan minska personalomsättningen och förbättra företagets rykte som arbetsgivare.

Rättvis och jämställd lönepolicy: Lönekartläggning möjliggör en objektiv bedömning av lönenivåer och säkerställer att det inte förekommer osakliga löneskillnader baserat på kön, etnicitet eller andra diskriminerande faktorer. Det främjar jämställdhet och skapar en arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas rättvist.

Motivera och engagera medarbetare: När medarbetare känner att de blir rättvist kompenserade för sitt arbete ökar deras motivation och engagemang. Genom att genomföra lönekartläggning kan du identifiera och belöna högpresterande medarbetare samt erbjuda incitament för fortsatt framgång.

Följa arbetsmarknadstrender: Genom att hålla koll på lönenivåer inom din bransch och region kan du anpassa dina löner för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Lönekartläggning ger dig insikter om arbetsmarknadstrender och hjälper dig att fatta informerade beslut när det gäller lönejusteringar.

vad är lönekartläggning

Steg för att genomföra en lönekartläggning

Att genomföra en framgångsrik lönekartläggning kräver noga planering och genomförande. Här är en översikt över de viktigaste stegen i processen:

1. Definiera befattningar och roller

Det första steget i lönekartläggningen är att tydligt definiera befattningar och roller inom organisationen. Det är viktigt att ha klara och specifika beskrivningar av varje befattning, inklusive ansvarsområden, kvalifikationer och förväntade prestationer. Genom att ha tydliga befattningsspecifikationer blir det lättare att bedöma och jämföra lönenivåer.

2. Samla in och analysera data

För att fastställa konkurrenskraftiga löner är det viktigt att söka marknadsdata om lönenivåer för liknande befattningar. Det finns olika källor till marknadsdata, till exempel löneundersökningar och branschrapporter. Genom att jämföra lönenivåer i marknaden kan företag få en uppfattning om var de står i förhållande till sina konkurrenter och justera sina löner därefter.

3. Utvärdera befintliga lönestrukturer

Det tredje steget är att utvärdera befintliga lönenivåer inom organisationen. Det innebär att analysera och bedöma befattningarna och deras motsvarande löner. Det är viktigt att vara objektiv och använda relevanta kriterier för att bedöma lönenivåer, till exempel utbildning, erfarenhet, prestationer och ansvarsnivåer. Genom att identifiera eventuella snedvridningar eller orättvisor kan företaget vidta åtgärder för att justera lönenivåerna och skapa en mer balanserad lönepolitik.

4. Implementera förändringar

När du har utvärderat och justerat dina lönestrukturer är det dags att implementera förändringar baserat på resultaten av lönekartläggningen. Detta kan innefatta kommunikation med medarbetare om förändringarna och utbildning för chefer och HR-personal för att säkerställa en smidig övergång.

5. Följ upp och utvärdera

Lönekartläggning är en kontinuerlig process som bör övervakas och utvärderas regelbundet. Fortsätt att samla in lönedata, övervaka marknadstrender och utvärdera effektiviteten av dina lönestrukturer. Vid behov gör ytterligare justeringar för att säkerställa att din lönepolicy förblir konkurrenskraftig och rättvis.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om lönekartläggning. Här är några punkter som beskriver vad lagen säger om detta:

  • Arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning för att identifiera och analysera eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
  • Lönekartläggningen syftar till att säkerställa att lika lön för lika arbete eller arbete av lika värde efterlevs.
  • Lönekartläggningen ska omfatta samtliga anställda och baseras på objektiva kriterier såsom kompetens, ansvar, arbetsuppgifter och erfarenhet.
  • Resultatet av lönekartläggningen ska dokumenteras (om företaget har fler än 10 anställda) och analyseras för att identifiera om det finns ojämlika löneskillnader och eventuella orsaker till dessa.
  • Om osakliga löneskillnader upptäcks ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att motverka och korrigera dessa skillnader.
  • Lönekartläggningen ska genomföras varje år, men det spelar ingen roll när på året du väljer att göra den.

Behöver du och ditt företag hjälp med en lönekartläggning? Vi har ett stort HR-team i flera länder som gärna hjälper till. Tveka inte på att kontakta oss!