Vad bör man tänka på vid ett generationsskifte?

Greenstep 2021 09 web
Caroline solvin

Caroline Sölvin

Senior Manager Skatt o Affärsjuridik

Att genomföra ett generationsskifte är en komplex process som kräver noggrann planering och förberedelse. Det finns flera faktorer som måste beaktas för att säkerställa en smidig övergång av företaget till nästa generation, både juridiska och familjemässiga. I denna artikel listar vi de viktigaste sakerna att tänka på inför ett generationsskifte.

Ett Generationsskifte innebär att ett företag, en gård eller en fastighet överlåts från den äldre till den nya generationen. Det är en process som ofta är lång och komplicerad, men med rätt förberedelser och god planering kan överlåtelsen göras så smidig som möjligt. Det kan följaktligen bidra till att företaget eller gården ges en möjlighet till att växa och utvecklas, samtidigt som det säkerställer dess långsiktiga överlevnad och framgång.

Planering av ett generationsskifte

En av de viktigaste aspekterna av ett framgångsrikt generationsskifte är tidig planering. Genom att börja planera i tid kan man identifiera potentiella problem och utmaningar, och har tid att utveckla lösningar för dessa. Därför rekommenderar vi att redan i detta skede anlita en utomstående expert, som kan hjälpa till att göra upp en plan och ser till att processen löper smidigt från början till slut.

Det är också viktigt att man redan i ett tidigt skede i planeringen involverar alla berörda parter, inklusive familjemedlemmar och anställda. När alla har chans att uttrycka sina åsikter redan från början, kan man undvika tvister i ett senare skede av processen. Till planeringsskedet hör även att identifiera vem som kommer att ta över ledarskapet, och att börja förbereda denna person för rollen. Detta kan innebära att ge dem ökat ansvar och möjligheter att utveckla de färdigheter de kommer att behöva som ledare.

Skall överlåtelsen ske som arv eller gåva?

Ett generationsskifte innebär också en rad juridiska och finansiella frågor man behöver ta ställning till. En sådan är till exempel i vilken form överlåtelsen skall ske. Det kan handla om en vanlig försäljning, en gåva, ett arv eller en kombination av dessa. Vad som är mest fördelaktigt varierar från fall till fall och beroende på vilken överlåtelseform som väljs kan slutresultatet skilja sig åt rent skattemässigt.

Eftersom vi i Sverige varken har arvs- eller gåvoskatt, kan det vara skattemässigt fördelaktigt att skriva över fastigheter och aktier i familjeföretaget på sina barn som förskott på framtida arv. Det innebär att överlåtaren slipper att betala kapitalvinstskatt och mottagaren behöver inte betala någon stämpelskatt, samtidigt som den nya ägaren i stället övertar de befintliga skattemässiga värdena. Dock innebär det följaktligen att mottagaren inte helt slipper undan skatten, utan den skjuts på framtiden.

Vilka avtal behövs?

Att upprätta korrekta och tydliga avtal är också något som underlättar processen och skapar trygghet för samtliga parter i generationsskiftet.

Vilka avtal som behöver upprättas varierar från fall till fall, men om företaget eller fastigheten överlåts genom gåva kan det vara fördelaktigt att i gåvobrevet villkora för olika förbehåll. Exempelvis att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, att försäljning inte får ske utan samtycke, villkor om nyttjanderätt etc.

Det kan också vara viktigt att överväga hur ägandet av företaget kommer att struktureras efter övergången och vid behov (om ägarna är fler) upprätta ett aktieägaravtal. Detta kan också innebära att skapa en ägarstruktur som tillåter för nya ägare att ha en röst i företagets ledning, samtidigt som de ursprungliga ägarna behåller en viss kontroll. Ett aktieägaravtal kan också innehålla information om hur beslut ska fattas eller vinst fördelas.

Hur kan våra experter hjälpa?

En skatterådgivare kan tillsammans med vårt team av experter inom det ekonomiska och legala området hjälpa till med bland annat följande tekniska detaljer i ett generationsskifte:

  • Planera för eventuella skattekonsekvenser: En skatterådgivare kan hjälpa till med att planera för eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå vid ett generationsskifte. Detta kan inkludera att minimera skattebördan för både den nuvarande och framtida generationen genom att använda olika skatteplaneringsstrategier.
  • Fastställa företagets värde: En ekonomikonsult kan bistå med att säkerställa att företagets värde tas fram på ett korrekt och riktigt sätt genom att utföra en företagsvärdering. Detta är viktigt för att säkerställa att den nya ägaren betalar rätt pris för företaget och för att undvika eventuella tvister i framtiden.
  • Strukturera överföringen: En skatterådgivare kan hjälpa till med att strukturera överföringen på ett sätt som minimerar skattebördan och som är fördelaktigt för både den gamla och den nya ägaren.
  • Hantera inkomstdeklarationer: En skatterådgivare kan hjälpa till med att hantera inkomstdeklarationer och andra dokument som krävs vid ett generationsskifte.

Behöver du hjälp med planeringen inför ett generationsskifte? Tveka inte att kontakta oss!