Treasury-tjänster

Professionell finansiell riskhantering minskar effekten av finans- och valutamarknadens fluktuationer på er verksamhet.

Ett företag med verksamhet utomlands exponeras ofta av valutarisker. Fluktuationer i valutakursen kan påverka resultat, kassaflöde eller tillgångsvärderingar negativt. En välgenomtänkt hantering, övervakning och rapportering av valutarisker bidrar till större förutsägbarhet i verksamheten. Beroende på affärsverksamhetens natur är också ränte-, kredit-, likviditets- och råvaruriskhantering viktiga delar av riskhanteringen. Våra tjänster omfattar exempelvis:

  1. Utarbetning och uppdatering av Treasury-policy
  2. Rådgivning kring utländsk valuta och andra finansiella risker, inklusive användningen av derivatinstrument
  3. Förstärkning av Treasury-organisationen
  4. Implementering av Treasury-system

Fördelar:

  • Minskar effekten av finansmarknadens risker på affärsverksamheten
  • Säkerställer att derivatpositionen inte för med sig några överraskningar för företaget

Optimering av rörelsekapital

Genom att optimera bolagets rörelsekapital och frigöra kapital kan man förbättra likviditeten och effektivera kassaflödeshanteringen. Syftet är att förbättra de befintliga likvida medlens avkastning genom en lämplig penningmarknadsoperation. Det är viktigt att optimera processerna för inköp, försäljning och lagerhantering så att rörelsekapitalet är optimalt.

Fördelar:

  • Företaget får ytterligare inkomster från sina kassaresurser riskfritt, utan att äventyra sin operativa verksamhet
  • Optimerat rörelsekapital frigör likvida medel för den operativa verksamheten, vilket minskar behovet av kortfristig finansiering

Professionell hantering av investeringsresurser

Vi kan skapa en lämplig investeringspolitik för din organisation, samt hjälpa till med konkurrensutsättning och val av lämpliga kapitalförvaltare.

Fördelar:

  • Rådgivning av oberoende kapitalförvaltare