Hantering av rörelsekapital

Greensteps erfarna experter kan med hjälp av sin mångsidiga kunskap och data-analys hjälpa till att optimera ert företags rörelsekapital.

Kassaflöde genom optimering av rörelsekapital

Genom effektiv och hållbar optimering av företagets rörelsekapital kan affärsverksamheten effektiveras. Med optimeringen kan man öka kapitalomsättningshastigheten, förbättra likviditeten samt förbättra avkastningen på investerat kapital. Rörelsekapitalet kan även optimeras till exempel vid en avvikande ekonomisk situation, då det i företagets kassaflöde sker en förändring av något slag.

Hantering av rörelsekapital handlar om att optimera det rörelsekapital som är bundet till verksamheten längs hela företagets värdekedja. Produktionskedjans olika delar och skeden från tillverkning till distribution påverkar rörelsekapitalets alla områden. Rörelsekapitalet kan optimeras genom att till exempel förhandla om längre betalningstider för inköpsfakturor eller andra skulder, effektivera lagrets omsättningshastighet eller effektivera indrivningen av kundfordringar - för att få kassan att räcka längre.

Hantering av rörelsekapital för företag i olika storlekar

Olika företag har olika behov vad gäller hantering av rörelsekapital. Tillväxtföretag fokuserar ofta på investeringar och kassaflödet kan till och med vara negativt - genom effektiv hantering av rörelsekapital strävar man efter att säkra kassalikviditeteten. Vid behov flyttar hanteringen av rörelsekapital även fram företagets behov av tilläggsfinansiering till ett senare skede. Genom att optimera rörelsekapitalet kan kassalikviditeten även förlängas märkbart, då till exempel behovet av extern finansiering flyttas framåt.

Hantering av rörelsekapital bland större företag fokuserar mer på att likvida medel inte binds till rörelsekapitalet, utan att den kassa som frigörs kan användas till något annat, såsom dividendutdelning eller tilläggsinvesteringar. Ifall rörelsekapitalet är optimerat på bästa möjliga sätt och till exempel 20 Mkr frigörs till ett annat ändamål, kan man i samband med kommande investeringar lyfta 20 Mkr mindre i banklån. Speciellt inom börsbolag lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid optimal hantering av rörelsekapital, eftersom man med det uppnår en bättre avkastning på investeringar, vilket höjer bolagets uppskattning i investerarnas ögon.

Genom att känna till nuläget är det enklare att utveckla verksamheten

Med hjälp av en nulägesanalys kan man få en överblick av rörelsekapitalet i nuläget, hur det har utvecklats under åren, samt hur olika delområdet har utvecklats i absoluta termer och omsättningshastighet (kundfordringar, kortfristiga skulder, lager). Den information man får från analysen jämförs sedan med företag som är verksamma inom samma bransch, vilket hjälper att fastställa företagsledningens ambitioner när mål sätts upp. På basen av dessa sätts nya mål upp för följande år och man går detaljerat igenom de åtgärder med vilka målen kan nås.

Hur kan hanteringen av rörelsekapitalet konkret förbättras?

  • Kundfordringar: Omsättningshastigheten kan konkret förbättras genom att göra upp koncernriktlinjer för försäljningen och säljarna, förhandla om kortare betalningsvillkor med nuvarande kunder samt strama åt indrivningsprocesserna genom att följa regelbundna indrivningsrutiner och skicka förhandspåminnelser åt de viktigaste kunderna (om det finns kunder som ständigt betalar för sent > förhandsbetalningar åt dem i fortsättningen).
  • Leverantörsskulder: Förbättra omsättningshastigheten med koncernriktlinjer för inköp, genom att förhandla om längre betalningsvillkor med nuvarande leverantörer och införa stramare inköpspolicy även när det gäller betalningsvillkor för indirekta inköp.
  • Lager: Lagerprocesser kan förbättras till exempel genom att göra tydliga instruktioner för inventering samt försäkra redovisningspraxis och snabb leverans av den färdiga produkten. För att förbättra lagrets omsättning behövs även fungerande metoder för att prognostisera beställningar, så att råvaror inte beställs i onödan för att bara ligga i råvarulagret. Detta kräver bra kundrelationer och en förmåga av kunden att kunna förutse det egna behovet.
  • Analys av produktportfolion och upprättande av en produktstrategi ur rörelsekapitalets synvinkel: Vi granskar hur produkterna tillverkas och i fall de kräver avvikande råvaror eller material, eller eventuell specialanpassning i produktionslinjen. Kan produkterna tillverkas i en större volym, eller binder specifika produkter onödigt lagerutrymme och förlänger således omsättningshastigheten? Även t.ex. identifiering och optimering av material som går till spillo är en viktig del av processen.

För att förbättra rörelsekapitalet krävs att antal kundfordringar, lagrets mängd och omsättningshastighet inom olika delområden minskar, medan leverantörsskuldernas del växter och deras omsättningshastighet förlängs på motsvarande sätt.

Greensteps experter till er hjälp

Våra experter kartlägger ert företags nuvarande situation och gör upp en plan för optimering av ert rörelsekapital. Vi utnyttjar moderna verktyg, såsom Power BI och BI Book, vilket ger oss en tydlig bild av företagets ekonomiska situation. Vi kan också följa med indikatorerna för rörelsekapitalets effektivitet: vilka är kundfordringarna, vad är deras genomsnittliga betalningstid, hur är leverantörsskuldernas omloppstid i förhållande till kundfordringarnas omloppstid och vad är lagrets omsättningshastighet, och på detta sätt prognostisera kassaflödet.

Greensteps CFO-team består av flera erfarna experter, med bred branschkunskap och erfarenhet av olika kundtyper - allt från startups till börsbolag.