Ledningsrapportering

Vi på Greenstep hjälper till att utarbeta en skräddarsydd rapporteringshelhet för ert företag, vilket ger en aktuell bild av den ekonomiska situationen och kan användas som grund för ekonomiskt beslutsfattande.

Till företagsledningens uppgifter hör allt från att planera verksamheten till att förverkliga och övervaka resultat. Syftet med ekonomisk rapportering är att producera information som stöder ledningens beslutsfattande och hjälper ledningen att prioritera användningen av organisationens tid och tillgångar.

Information om den ekonomiska situationen med hjälp av mätare

Varje företag är unikt och därför bör man alltid beakta verksamhetens särdrag vid skapandet av en rapporteringshelhet. Den rapporteringshelhet som ledningen använder bör svara på företagets informationsbehov och innehålla nyckeltal (KPIs, Key Performance Indicators) framställda ur bolagets verksamhet och strategi. Genom att följa upp dessa mått får man information om företagets ekonomiska situation och prestation i förhållande till de på förhand uppsatta målen. Speciellt i början av verksamheten är det viktigt att följa med kassaflödet, för att i tid kunna identifiera investeringsmöjligheter eller behov av tilläggsfinansiering.

Rapporteringshelheten skapas i allmänhet som en kontinuerlig tjänst, till exempel månatligen eller innan ledningsgruppens möten. Vilken rapporteringsfrekvens som är lämplig beror på bolagets verksamhet och företagsledningens informationsbehov. Ledningsrapporteringen sker i samarbete med ekonomiledningen, redovisningskonsulten och löneräknaren, för att kunna säkerställa att rapporterna ger en så tydlig bild som möjligt av bolagets situation. De prognoser och den budget som använts för att skapa rapporterna granskas även av företagets nyckelpersoner.

Rapporterna kan sammanställas regelbundet på basen av företagets bokföringsrapporter antingen skräddarsytt på intiativ av Greensteps ekonomiexperter - eller genom att utnyttja BI-rapporteringsverktyg (bl.a. BI Book-rapporteringsplattform). Genom att utnyttja ett BI-rapporteringsverktyg kan man skapa en dynamisk och visuell rapporteringshelhet för kontinuerligt informationsbehov.

Fördelar med ledningsrapportering:

  • Rapporterna innehåller central information som ger en helhetssyn och stöder affärsverksamhetens styrning och utveckling, beslutsfattande och ekonomiska målsättningar.
  • Rapportering frigör ledningens resurser till förmån för utveckling av kärnverksamheten.
  • Regelbunden rapportering ökar utomstående investerares förtroende för företaget.

Rapporterna innehåller bl.a.:

  • Regelbunden uppföljning av finansiell mål genom för företaget väsentliga analyser.
  • En jämförelse mellan den nuvarande situationen, tidigare perioder samt budgeten.
  • Tabeller och grafer för att tydliggöra observationer.
  • En tydlig, skriftlig analys i sammanfattad form, som innehåller utredningar för betydande avvikelser.

Greensteps experter hjälper dig

På Greenstep erbjuder vi stöd åt våra kunder vid t.ex. utveckling av ledningsrapportering, fastställande av mätare och skapandet av rapporteringshelheter åt ledningen. Vi hjälper ert företag med ibruktagandet av rätt BI-rapporteringsverktyg, eller med regelbunden sammanställning av rapporteringshelheten på basen av bokföringen.