Lagerhantering

Vi hjälper ditt företag att effektivisera lagerhanteringen, vilket förbättrar både produkternas och råvarornas optimala tillgänglighet och användning, som i sin tur skapar kostnadseffektivitet.

Enormt mycket kapital är bundet till lagret. Ifall lagret inte hanteras optimalt i förhållande till produktionen, kommer företagets lönsamhet att försvagas och det kan hända att det i lagret finns fel produkter eller råvaror på fel tidpunkt och i fel mängd. Om företaget inte kan besvara kundernas efterfrågan på ett optimalt sätt, kommer det även att påverka kundnöjdheten och kan till och med leda till att företaget går miste om potentiell försäljning.

Kommunikationen mellan försäljningen, produktionen, inköp och ekonomi har en enormt viktig roll för lagerhanteringen: kan försäljningsbeställningar förutses? Vilka leveranstider lovas åt kunden? Vad kommer man på inköpsavdelningen överens om med råvaruleverantörerna gällande leveranstider- och mängder? Även företagets produktstrategi har en viktig roll i lagerhanteringen: erbjuds alla produkter året runt eller är verksamheten säsongsbaserad? En fungerande och aktuell prognostisering av försäljningen på produkt nivå i kombination med ledtiderna för produktion och inköp förbättrar avsevärt lagerhanteringen.

Förutom detta är även regelbunden inventering och tydliga instruktioner en viktig del av effektiv lagerhantering. Proaktiv försäljning av föråldrade produkter i lagret, till exempel genom försäljningskampanjer, hjälper till att minska nedskrivningar av lagret i resultatet.

Fördelar av korrekt och aktuell lagerhantering:

  • du kan besvara kundernas efterfrågan mer flexibelt: rätt produkter vid rätt tidpunkt
  • lagersaldot hålls på en måttlig nivå
  • omloppstiderna är rimliga
  • lagret hålls kurant
  • färre lagernedskrivningar
  • positiv inverkan på rörelsekapitalet
  • kapital frigörs till verksamheten i stället för lagret

Greenstep hjälper dig

Vi hjälper ditt företag att skapa en effektiv lagerhantering, med vilken vi försäkrar både produkternas optimala tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Vi analyserar nuvarande processen och möjliga problem relaterat till den. Vi gör också upp en plan för effektivering av lagerhanteringsprocesser i enlighet med företagets strategi. Våra experter skapar ett optimalt lagerhanteringssystem för verksamheten och försäkrar att det finns tillräckligt med aktuell information om lagersituationen.

I planeringen beaktar vi ditt företags storlek och framtida behov. Vi försäkrar speciellt att vi inte stänger några dörrar för framtida tillväxt, utan att alla lösningar är skalbara - och andra sidan kommer vi heller inte att föreslå överdimensionerade lösningar, utan just det rätta.

Kontakta oss, så utvecklar vi er organisation tillsammans!