Månadsrapporter

Våra experter ser till att ert företags finansiella siffror är korrekta och färdiga vid rätt tidpunkt, för att företagsledningen skall ha aktuell ekonomisk information till sitt förfogande året runt i den takt som företaget önskar.

Redovisningens månadsrapportering (Monthly closing, månadsavslut, månadsavstämning) sammanställer alla ekonomins delområdet till en helhet. Det är viktigt att utföra månadsrapporteringen vid rätt tidpunkt, så fort som möjligt efter månadens slut. När processen görs månatligen, är informationen om företagets ekonomiska situation korrekt och aktuell även under räkenskapsperioden.

Ifall vissa väsentliga bokningar endast görs kvartalsvis eller först vid bokslutet, kan det hända att uppfattningen om företagets verkliga ekonomiska situation är felaktig under året - aktuell och korrekt information hjälper ledningen i ekonomiskt beslutsfattande. I månadsrapporteringsprocessen bokförs alla dagliga delprocesser (försäljningsfakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra, lagertransaktioner, förändringar i anläggningstillgångar) direkt när de sker, innan månadens sista dag. Vid månadsskiftet görs sedan en avstämning av redovisningen och reskontran, och poster som redovisats enligt prestationsprincipen samt periodiseringar, avsättningar och avskrivningar redovisas. Automatisering av processens olika faser och en på förhand gjord kartläggning effektiverar redovisningens månadsrapporteringsprocess så att den kan färdigställas inom utsatt tid.

När redovisningens månadsrapportering är färdig, försäkras redovisningens korrekthet med en analytisk genomgång där man granskar ändringar i resultat- och balansräkningsändringarna, reserveringar och att utgifterna redovisas till rätt månad. Att jämföra månadens siffror med den budget eller senaste prognos som ledningen utformat fungerar som bra hjälp. Efter detta rapporteras företagets resultat till ledningen och/eller styrelsen för granskning och månaden kan då så kallat stängas i redovisningen.

Greensteps experter hjälper dig

Våra expert har mångsidigt kunnande inom både redovisning och utveckling av ekonomiprocesser. Vi ser till att ert företags redovisning smidigt framskrider, och vi hjälper vid behov till att fastställa en tidsplan för hela processen, vilket försäkrar att månadsresultatet färdigställs i tid och med rätt information.

Vi hjälper även till att identifiera aspekter, med vilka det är möjligt att effektivera processerna till exempel genom automatisering. Vad gäller bolagets redovisningsprinciper är det också bra att försäkra att de månatligen ger en korrekt och tillräcklig uppfattning om redovisningen. Tillsammans med er försäkrar vi även att resultatet presenteras i den omfattning att verksamhetens behov uppfylls (kostnadsställen, verksamhetsrapportering, projektuppföljning).

Kontakta oss så utvecklar vi er organisation tillsammans!