Från arbetsrättsliga skyldigheter till strategiska styrkor

Hantering av anställningsförhållandets livscykel är en väsentlig del av personalledningen. Det finns ett stort antal operativa och lagstadgade aspekter som arbetsgivaren och cheferna bör ta i beaktande i sitt eget ledarskapsarbete. Då företag växer i snabb takt är det lätt hänt att interna policys och riktlinjer inte dokumenteras. Det finns dock två huvudsakliga orsaker till varför företagets interna praxis och rutiner bör dokumenteras omsorgsfullt:

  1. De fungerar som grund för organisationskulturen och skapar gemensamma tillvägagångssätt redan i ett tidigt skede.
  2. Det är mycket svårare att vid ett senare skede förändra dem när nya rutiner redan skapats.

Våra HR-konsulter kan hjälpa till med bland annat följande:

  • Arbetsförhållandets inlednings- och avslutningsprocesser
  • Fungera som Payroll & HR advisor, utveckla löneprocesserna
  • Rekrytering av ekonomi- och HR-experter
  • Support och koordinering vid rekrytering
  • Personalhandböcker (en kombination av riktlinjer från arbetslagstiftningen och kollektivavtalen samt organisationens egen praxis vad gäller t.ex. resande, flexibel arbetstid, anvisningar för sociala medier osv.)
  • Lagstadgade HR-dokument
  • Arbetshälsa och arbetarskydd (inkl. företagshälsovård, arbetarskyddskommitté)
  • Säkerhetsfrågor i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR), upprättande av register

Många av dessa operativa och arbetsrättsliga aktiviteter är väldigt tidskrävande om de inte är väl genomtänkta och uppbyggda. Våra HR-specialister tar flexibelt hand om dessa aktiviteter i samarbete med kunden. Om ni är osäkra på vilka aktiviteter som fungerar bra och vilka man borde se över kan ni säkert ha nytta av vår HR-workshop - läs mer här!