Payroll & HR Advisor

Löneprocessen är en kärnfunktion inom HR. Att löneprocessen fungerar smidigt och korrekt är viktigt för såväl personalen som för ekonomiadministrationen och ledningen.

Personalen och cheferna behöver få sakkunnig rådgivning och support vid olika förändringssituationer som rör arbetsförhållandet. På samma sätt behöver ekonomiadministrationen få information om t.ex. oanvända semesterdagar för att kunna godkänna semesterlöneskulden - och ledningen behöver regelbundet få rapporter om personalens lönekostnader som grund för beslutsfattandet.

Även om löneadministrationen är outsourcad har företaget själv visst ansvar, som t.ex. att samla in material, säkerställa att uppgifterna är korrekta samt leverera materialet till den tjänsteleverantör som sköter löneadministrationen. Nu är det dock även möjligt att outsourca dessa HR-funktioner, det vill säga Payroll & HR Advisor-rollens uppgifter, till Greenstep. Tjänsten passar också till företag vars löneadministration sköts internt.

Exempel på uppgifter som hör till Payroll & HR Advisor-tjänsten:

Genomgång och automatisering av processer

  • Arbetsförhållandets livscykel (introduktion, förändringar, avslutning)
  • Arbetstids- och frånvarouppgifter
  • Semestrar

Löneuppgifter

  • Insamling, kontroll, godkännande och leverans

System

  • Upprätthållande av kundens system samt utveckling tillsammans med kunden

Support åt chefer och personal i arbetsrelaterade frågor

  • Kollektivavtal, tillämpning av lagändringar, praxis för arbetsresor

Kommunikation med interna och externa intressenter

  • Försäkringsbolag, företagshälsovård, Inkomstregistret m.m.
  • Ekonomiadministration, affärsverksamhet, personal


För tjänsten ansvarar en utnämnd Payroll & HR Advisor, som förutom sin egen kunskap har tillgång till hela Greensteps nätverk av löne- och HR-experter. Målet med tjänsten är att skapa klarhet i löneprocessen samt sköta återkommande rutin- och ad hoc-uppgifter för företagets del. Våra Payroll & HR Advisors kan i mån av möjlighet även utveckla och effektivera processer, förstås med hänsyn till företagets rutiner.

Tjänsten kan skräddarsys enligt företagets behov och kan vara på deltid, som ett projekt eller på heltid - beroende på företagets storlek och behov. Våra Payroll & HR Advisors har varit med och utvecklat flera företags löneprocesser som projekt, fungerat som vikarier eller ansvarat för hela löneprocessen som en del av företagets HR-team. Tjänsten kan inkludera ovannämnda uppgifter, men Payroll & HR Advisorn kan också fungera som huvudanvändare för kundens HR-system eller sköta global HR-rapportering. Tjänsten kan även kombineras med våra operativa HR-tjänster.